Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maas Advocatuur & Mediation
    

1.    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A    Kantoor: de onder de handelsnamen Maas Advocatuur en Maas Advocatuur & Mediation voor rekening en risico van de advocaat mr. J.J.J.M.D. Maas gedreven eenmanszaak, met inbegrip van de daaraan verbonden medewerkers.
B    Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan het kantoor tot het verrichten van diensten.
C    Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënt aan het kantoor de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en welke opdracht door het kantoor is aanvaard.
D    Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de in tijd te verrichten juridische werkzaamheden.
E    Verschotten: aan de cliënt in rekening te brengen kosten zoals griffierecht, kosten van uittreksels uit openbare registers, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, eventuele getuigentaxen of kosten van deskundigen.
F    Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
G    Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan voor het kantoor ontvangen gelden.

2.    Toepasselijkheid

2.1.    Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2.2.    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.

3.    Totstandkoming overeenkomst van opdracht

3.1.    De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding door het kantoor van de door de cliënt verstrekte opdracht en voorts op de wijze zoals dat in de schriftelijk vastgelegde (concept)overeenkomst is weergegeven.
3.2.    Alle opdrachten worden uitsluitend voor en namens het kantoor aanvaard. Dit geldt ook wanneer de cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt buiten toepassing verklaard.
3.3.    Indien werkzaamheden worden verricht voor meerdere cliënten, dan wel de opdracht wordt verstrekt door meerdere cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk aansprakelijk jegens het kantoor voor de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en dus ook van deze algemene voorwaarden.
3.4    In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, als deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek of in opdracht van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
3.5   In geval van overlijden van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel. Ingeval de zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn, gaan de rechten en verplichtingen over op de rechtverkrijgenden. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing bij ontbinding of splitsing van de opdrachtgever-rechtspersoon.
3.6    De cliënt verklaart met het ondertekenen van de overeenkomst ermee bekend te zijn dat de website van het kantoor (www.maasadvocatuurenmediation.nl) nadere informatie bevat en ermee akkoord te gaan dat het kantoor zijn persoonsgegevens opneemt in een geautomatiseerd systeem als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het kantoor stelt deze persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden. Door zijn e-mailadres aan het kantoor bekend te maken, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met elektronische communicatie, ook voor marketingdoeleinden van het kantoor. De cliënt heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens in te trekken.

4.    Uitvoering overeenkomst

4.1.    De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4.2.    Indien dat naar het oordeel van het kantoor in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3.    Het kantoor zal bij het inschakelen van externe partijen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleggen met de cliënt. De inschakeling van die derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.
4.4.    Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde advocaat betreft, geldt de cliënt als opdrachtgever van deze derde.
4.5.    De door het kantoor aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
4.6.    De advisering door het kantoor ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een expliciete andersluidende schriftelijke mededeling van het kantoor ontvangt.

5.    Verplichtingen cliënt

5.1.    De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
5.2.    Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

6.    Honorarium en declaratie

6.1.    De werkzaamheden van het kantoor worden verricht op basis van het in de overeenkomst bepaalde uurtarief en berekend op basis van de aan het dossier bestede tijd, die uiteindelijk wordt afgerond op eenheden van zes minuten. 
6.2.    Het overeengekomen uurtarief zal jaarlijks kunnen worden aangepast op grond van doorbelasting van prijsstijgingen, voor het eerst per 1 januari volgend op de datum van de overeenkomst.
6.3.    Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd. Indien niet een vaste prijs is overeengekomen wordt het verschuldigde honorarium berekend aan de hand aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief.
6.4.    Ter zake van reis- en wachttijd alsmede voor secretariële werkzaamheden wordt 50% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, waarbij reistijd wordt berekend op basis van de ANWB-routeplanner ‘snelste route’. Voor uitgaande correspondentie geldt een forfait van 12 minuten, voor inkomende correspondentie 6 minuten, tenzij een van die activiteiten ten minste twee keer zoveel tijd vergt, in welk geval de werkelijk bestede tijd wordt berekend. Indien buiten de overeengekomen planning spoedeisendheid is vereist wordt het uurtarief met de helft verhoogd.
6.5.    Indien het kantoor recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht geldt, tenzij anders overeengekomen, het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
6.6.    Ingeval er sprake is van aanvullende onder deze opdracht te brengen werkzaamheden kunnen nadere prijsafspraken worden gemaakt.
6.7.    Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in principe maandelijks tussentijds in rekening worden gebracht.
6.8.    Declaraties worden in beginsel per e-mail verzonden tenzij de cliënt uitdrukkelijk toezending per post wenst.
6.9.    Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen het kantoor en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft het kantoor het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met tussentijdse declaraties en in ieder geval altijd verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
6.10.    Verschotten worden zonder opslag op basis van de daadwerkelijk berekende bedragen aan de cliënt in rekening gebracht. Over sommige kosten zoals reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten en uittreksels is btw verschuldigd.
6.11.   Omdat de wet bepaalt dat eventueel verschuldigd griffierecht door het kantoor dient te worden voldaan binnen vier weken na uitroeping van de zaak ter zitting c.q. binnen 4 weken na indiening van de procesinleiding in Mijn Recht-spraak c.q. binnen 4 weken na verschijning als gedaagde/verweerder in het geding, resp. indiening van het verzoek- of verweerschrift, wordt het griffierecht door de cliënt op het eerste verzoek van het kantoor per omgaande betaald, bij gebreke waarvan de cliënt aanvaardt dat het kantoor zich voor de cliënt in de procedure niet stelt c.q. verschijnt, doch te allen tijde geldt dat alle verdere uit de niet-betaling van het griffierecht voortvloeiende risico's, zoals niet-ontvankelijkheid, voor rekening en risico van de cliënt zullen zijn (zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/kosten-rechtszaak/griffierecht).

7.    Gesubsidieerde rechtsbijstand

7.1.    Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium verschuldigd zoals hiervoor is bepaald. In plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar. Dat peiljaar is het voorvorigjaar van aanvraag.
7.2.    Bij het verlenen van de opdracht onderzoekt het kantoor op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het feit dat hij alle noodzakelijke gegevens en bescheiden aan het kantoor aanlevert zodat een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand kan worden aangevraagd maar ook voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Indien het kantoor niet tijdig de bij de aanvraag benodigde of nader opgevraagde stukken en/of gegevens dan wel onjuiste stukken en/of gegevens van de cliënt heeft ontvangen en de toevoeging derhalve niet of niet tijdig wordt verkregen, is het kantoor daarvoor niet verantwoordelijk en worden de uitgevoerde werkzaamheden gedeclareerd conform het hiervoor onder artikel 6 bepaalde. Het vorenstaande geldt ook voor werkzaamheden die zijn verricht vóórdat een toevoeging werd aangevraagd doch die door een niet-tijdige aanvraag niet meer onder de dekking van de toevoeging kunnen vallen.
7.3.    De cliënt wordt voor de regels die gelden in verband met gefinancierde rechtsbijstand verwezen naar www.rechtsbijstand.nl.
7.4.    De cliënt verklaart door ondertekening van de overeenkomst dat alle voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand verstrekte gegevens volledig en naar waarheid aan het kantoor zijn verstrekt, alsook ermee bekend te zijn en akkoord te gaan dat:
•    de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het BSN de gegevens van het inkomen en vermogen verstrekt (en indien van toepassing ook van de partner via het BSN van die partner);
•    de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van de BRP-inschrijving de persoonsgegevens en het BSN controleert (en indien van toepassing ook van de partner);
•    indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
•    de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
•    het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging;
•    de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken;
•    de Raad voor Rechtsbijstand een voorlopige beslissing neemt als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen;
•    de cliënt door ondertekening van de aanvraag een eventueel recht op een proceskostenvergoeding (vergoeding voor de salariskosten van de advocaat) overdraagt aan het kantoor.
7.5.    Indien het kantoor eerder dan vier weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de toevoeging voor de cliënt werkzaamheden heeft verricht vallen die werkzaamheden niet onder het bereik van de toevoeging en worden die werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 aan de cliënt in rekening gebracht.
7.6.    Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen het kantoor en de cliënt worden vastgesteld.
7.7.    Verschotten als bedoeld in artikel 6 vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.
7.8.    Indien er sprake is van een procedure geldt de toevoeging slechts voor de behandeling daarvan in één instantie (dus geen hoger beroep) en is de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak daaronder begrepen (artikel 32 Wet op de Rechtsbijstand).
7.9.    Behalve voor een lichte adviestoevoeging, waarvoor slechts maximaal 3 behandelingsuren gelden, geldt voor iedere toevoeging een maximaal aantal behandelingsuren dat gelijk is aan driemaal het aantal punten dat de Raad voor Rechtsbijstand op de toevoeging zal vermelden. Uitbreiding van dat aantal uren is niet mogelijk tenzij er sprake is van een feitelijke of juridische complexiteit waardoor meer uren dan gemiddeld aan de zaak moeten worden besteed. Daarom zullen de door het kantoor uit te voeren werkzaamheden uitsluitend bestaan uit die welke strikt nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Indien de cliënt daarbuiten nog extra werkzaamheden uitgevoerd wenst te hebben, dan wel werkzaamheden welke slechts in de marge van de opdracht zouden kunnen vallen, dan zullen die werkzaamheden niet op basis van de toevoeging worden uitgevoerd. De cliënt is zich daarom ervan bewust dat overleg met en het verstrekken van informatie aan het kantoor zo efficiënt en gestructureerd mogelijk zal plaatsvinden.
7.10.    Indien een eerdere toevoegingsaanvraag is afgewezen maar tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële (inkomens)situatie van de cliënt is gewijzigd, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is het de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om het kantoor daarop te wijzen.
7.11.    Indien en voorzover op enig moment blijkt dat:
•    geen (definitieve) toevoeging wordt verkregen of
•    de toevoeging wordt ingetrokken of
•    de toevoeging wordt beëindigd of
•    aan de behandeling van de zaak in het kader van deze opdracht het maximale onder de toevoeging te besteden uren zijn verricht en door de Raad voor Rechtsbijstand geen extra uren meer worden toegekend of
•    de cliënt onjuiste informatie heeft verstrekt, waardoor ten onrechte een toevoeging is aangevraagd en/of verkregen,
    en de cliënt toch wenst dat de zaak door het kantoor wordt behandeld, worden de werkzaamheden tegen het in artikel 6 bedoelde uurtarief en overige voorwaarden verricht.
7.12.    Voor het geval bij declaratie van de toevoeging het kantoor opgave moet doen van het recht op betalingen van derden, zoals ingeval de wederpartij in de proceskosten is veroordeeld, en die kostenveroordeling niet binnen 1 maand na de aanspraak (datum rechterlijke uitspraak) heeft plaatsgevonden, zal de cliënt de aan het kantoor toekomende toevoegingsvergoeding voldoen.

8.    Betaling

8.1.    De betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 10 dagen na declaratiedatum uitsluitend op het in de declaratie aangegeven bankrekeningnummer, onder vermelding van het declaratienummer.
8.2.    Contante betaling is niet mogelijk.
8.3.    Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
8.4.    Uitstel van betaling wordt niet verleend. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de geldende betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij vóór het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd om een betalingsregeling. Indien het kantoor instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
8.5.    Bij gebreke van volledige en/of tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en wordt over het onbetaalde bedrag een rente berekend van 1% per maand zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
8.6.    Voor zover de cliënt bij het sluiten van deze overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt bovendien dat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek verschuldigd is een bedrag van € 40,00 excl. btw voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten declaratie.
8.7.    In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

9.    Reclames

9.1.    Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum te geschieden.
9.2.    Reclames over de nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

10.    Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

10.1.    Indien de cliënt in verzuim is om één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen en hij het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – na aanmaning niet alsnog binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning heeft voldaan, is hij ingeval van buitengerechtelijke incasso, over het onbetaalde bedrag de wettelijk maximaal toegestane vergoeding verschuldigd ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-141.html).
10.2.    Ingeval van buitengerechtelijke incasso en voor zover de cliënt bij het sluiten van deze overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 5 Burgerlijk Wetboek alsmede in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, over het onbetaalde bedrag een incassokostenvergoeding verschuldigd ter grootte van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom, zulks met een minimum van € 100,00 excl. btw, onder aftrek van de in artikel 8 reeds berekende € 40,00 excl. btw.
10.3.    Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft het kantoor naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Het kantoor is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat het de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
10.4.    Het kantoor heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

11.    Tussentijdse beëindiging

11.1.    Ofschoon het voor een goede werkrelatie van het grootste belang is dat er tussen het kantoor en de cliënt wederzijds vertrouwen bestaat, heeft de cliënt te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen.
11.2.    Ook het kantoor heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen en in toevoegingszaken de verleende toevoeging te laten intrekken of beëindigen (artikel 33 lid 1 sub b Wrb), indien er sprake is van gewichtige redenen. Van gewichtige redenen is onder meer sprake ingeval:
•    van een vertrouwensbreuk;
•    de toevoeging is verleend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens omtrent de aard of het belang van de zaak, de financiële draagkracht of de woonplaats van de cliënt;
•    de cliënt de voor een goede behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking weigert (bijv. een zwaarwegend advies van het kantoor niet opvolgt of niet meer reageert op brieven van het kantoor of weigert om stukken te verstrekken die voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is);
•    de cliënt in gebreke blijft het door hem verschuldigde dat voor zijn rekening komt, dan wel een hem daarop gevraagd voorschot, te voldoen, in welk geval de aanspraak op betaling blijft bestaan, ondanks dat de overeenkomst zou kunnen zijn beëindigd.
11.3.    Indien de cliënt de overeenkomst tussentijds beëindigt en die beëindiging aan hem toe te rekenen is, worden de uitgevoerde werkzaamheden gedeclareerd conform het hiervoor onder artikel 6 bepaalde, zulks met een maximum van het eventueel overeengekomen vaste tarief.
11.4.    Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal toezending van de stukken eerst plaatsvinden na volledige betaling van al hetgeen het kantoor van de cliënt te vorderen heeft uit hoofde van deze en/of andere met hem gesloten overeenkomst.

12.    Einde opdracht

De werkzaamheden van het kantoor ter zake van een door de cliënt verstrekte opdracht worden geacht te zijn geëindigd per de datum van de schriftelijke mededeling van het kantoor dat het dossier gesloten is dan wel de werkzaamheden zijn geëindigd, doch in ieder geval per de datum van verzending van de einddeclaratie.

13.    Teruggave en bewaartermijn dossier

13.1.    Indien de cliënt of diens rechtverkrijgende de originele (proces)stukken en/of de door hem zelf aangereikte documenten in bezit wenst te krijgen, kunnen deze - uitsluitend op afspraak – binnen 4 weken na verzending van de einddeclaratie of de mededeling dat het dossier is gesloten, worden afgehaald op het kantoor. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt, is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
13.2.    Afschriften van de zich in het dossier bevindende stukken zullen nadien tegen een vergoeding van de kosten aan de cliënt of diens rechtverkrijgende worden verstrekt. Deze kosten betreffen de kopiekosten en de kosten verband houdende met het opvragen van het dossier uit het (externe) archief en het opzoeken van de stukken en de verdere afhandeling van het verzoek van de cliënt of diens rechtverkrijgende, zulks met een minimum van € 50,00 exclusief btw.
13.3.    Afgifte van het dossier zal niet plaatsvinden indien niet alle verschuldigde declaraties zijn voldaan.
13.4.    Na beëindiging van de werkzaamheden en sluiting van het dossier zal het kantoor het dossier nog 5 jaar bewaren, waarna het zal worden vernietigd.

14.    Derdengelden

14.1.    Gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van een Stichting Beheer Derdengelden waarmee het kantoor een overeenkomst heeft gesloten.
14.2.    Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.
14.3.    Aan de cliënt toekomende gelden worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door de cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door de cliënt aan te geven bankrekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.
14.4.    De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen ongeacht of deze bedragen opeisbaar zijn. Zowel de cliënt als genoemde Stichting geven hiervoor toestemming. Dit beding strekt mede ten behoeve van de Stichting voornoemd. Het kantoor zal met de cliënt schriftelijk overeenkomen op welk depotbedrag en op welke declaratie(s) de verrekening betrekking heeft. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige lid.

15.    Aansprakelijkheid

15.1.    Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt zelf oorzaak is van enige vertraging of doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.                                                                                                                                                                                                                             15.2.    Het kantoor is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door fouten in enige door het kantoor vervaardigde tekst/berekening, indien de cliënt zijn goedkeuring hier-over heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
15.3.    Het kantoor is evenmin aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
15.4.    Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen door derden ter zake van door hen, met betrekking tot de overeenkomst, verrichte werkzaamheden. Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van de cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt door ondertekening van de overeenkomst aan het kantoor de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te aanvaarden.
15.5.    Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15.6.    Overigens is iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor te dier zake uit te keren bedrag, ver-meerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
15.7.    Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.
15.8.    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervallen alle aanspraken van de cliënt twaalf maanden na het moment waarop de hij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden en bovendien uiterlijk binnen zes maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak. Een aansprakelijkheidstelling dient uitsluitend schriftelijk te worden ingediend.
15.9.    Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het kantoor, in het desbetreffende kalenderjaar waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, op basis van de overeenkomst aan de cliënt ter zake van honorarium excl. btw heeft gedeclareerd én door de cliënt is betaald, zulks tot een maximum van € 5.000,00. In dat geval is iedere verdere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen uitgesloten.
15.10.  Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

16. Klachten en Geschillen

16.1    Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de cliënt zijn klacht eerst aan het kantoor kenbaar maakt. Indien de klacht niet kan worden verholpen dan kan de cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
16.2.    De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst van opdracht.

17.    Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1.    Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2.    De rechtbank Midden-Nederland, in kantonzaken met zittingsplaats Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen het kantoor en de cliënt kennis te nemen. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is én het kantoor zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, heeft de cliënt vervolgens gedurende een termijn van één maand het recht om schriftelijk te verklaren dat het geschil door de wettelijk bevoegde rechter dient te worden beslecht.